කැන්ටන් පොළ

Covid-19 හේතුවෙන් රජය වසර 1 ක් පමණ නොබැඳි කැන්ටන් පොළ නොපැවැත්වූ අතර, 2020 දී ඔන්ලයින් කැන්ටන් පොළ පැවැත්විණි.

 

වර්තමානයේ ශුභාරංචිය නම්, අපි (KENNEDE ELECTRONICS MFG CO LTD) ඔක්තෝබර් 15 සිට ඔක්තෝබර් 19 දක්වා Guangzhou හි කැන්ටන් පොළට සහභාගී වන බව, අපගේ කුටියට පැමිණීමට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

කුටි අංකය: ආලෝකකරණ කුටිය :2.1A 19-22,1B03-06

ගෘහ උපකරණ කුටිය : 4.2G25-26,4.2H03-04

වේලාව: 2021 ඔක්.15-19

සමාගම : KENNEDE ELECTRONICS MFG CO., LTD

කැන්ටන් පොළ1කැන්ටන් පොළ 2කැන්ටන් පොළ3කැන්ටන් පොළ 4


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-12-2021